FINANČNÍ ANALÝZY

Vzhledem k relativně krátké historii většiny českých podnikatelských subjektů mnoho podnikatelů především ze sektoru malých a středních podnikatelských subjektů důsledně nesleduje, neanalyzuje a neplánuje svůj rozvoj z pohledu mezinárodně uznávaných parametrů, hodnotících finanční zdraví dané společnosti. A přitom se jedná o soustavu celkem jednoduchých finančních parametrů s vysokou vypovídací schopností, jejichž sledování a plánování je velice inspirující a v konečném důsledku napomáhá k urychlení a zefektivnění systémového procesu růstu a  rozvoje organizace. V rámci analýzy finančního zdraví firmy jsou analyzovány především tyto čtyři základní oblasti finančních parametrů:

parametry rentability

parametry aktivity

solventnost

likvidita


Například v oblasti hodnocení rentability jsou zkoumány tyto stěžejní parametry:

rentabilita vlastního kapitálu (parametr ROE)

rentabilita celkového kapitálu (parametr ROA) a

rentabilita tržeb (parametr ROS)


V oblasti hodnocení aktivity podnikatelského subjektu jsou zkoumány například tyto parametry:

obrátka aktiv

obrátka zásob

obrátka pohledávek


Jednotlivé parametry finanční analýzy charakterizují vždy určitou dílčí stránku podnikání. Výjimkou jsou ukazatele rentability, které měří kombinovaný vliv aktivity, likvidity a solventnosti na celkové výsledky konkrétní podnikatelské činnosti daného podnikatelského subjektu. Za využití tzv. Du Pontovy rovnice, integrující vliv jednotlivých parametrů je možné zkoumat míru a charakter působení konkrétních vlivů na celkovou efektivitu podnikání. Především však tato analýza inspiruje podnikatele k hledání rezerv a dalších možností ve zvyšování efektivity a ziskovosti svého podnikání.

Společnost Icaro Consulting disponuje potřebnými nástroji k provedení takovéto analýzy a navíc jejíž součástí je vždy to nejpodstatnější - generování doporučení, která vedou ke zlepšování parametrů výkonnosti podnikání.